Zgodnie z przyjętym prawem, gminy mają obowiązek przyjmować zgłoszenie i zająć się bezdomnymi zwierzętami. Każdy z nas ma obowiązek humanitarnego traktowania zwierząt. Kto utrzymuje w domu zwierzę musi zapewnić mu pomieszczenie chroniące przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodne poruszanie, karmę i dostęp do wody. Każdy z nas ma obowiązek udzielenia pomocy potrzebującym. Każda osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję. Tak bowiem stanowi art. 9a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Według treści art. 125 Kodeksu wykroczeń, kto w ciągu dwóch tygodni od dnia znalezienia cudzej rzeczy albo przybłąkania się cudzego zwierzęcia nie zawiadomi o tym organu Policji lub innego organu państwowego albo w inny właściwy sposób nie poszukuje posiadacza, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Zabronionym jest trzymanie zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m. Zabrania się: wprowadzanie do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach, prowadzenie targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych, wprowadzanie do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli. Zakazy te nie dotyczą schronisk dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
Zabronione jest rozmnażanie psów i kotów w celach handlowych, prócz zarejestrowanych hodowli w  ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów.
Nie wolno kupować zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach oraz poza miejscami ich chowu lub hodowli. Zakaz nie dotyczy nabycia psów i kotów od podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Odpowiedzialność

Właściciele psów powinni pamiętać o tym, że zabronione jest puszczanie psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela. Trzeba mieć na uwadze także zachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia – smycz, kaganiec. Kto tego nie przestrzega może podlec karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. Natomiast w przypadku zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany. Nie można puszczać luzem psa w lesie – poza czynnościami związanymi z polowaniem, inaczej podlega karze grzywny albo karze nagany – o czym stanowi art.166 Kodeksu wykroczeń.


Nie wolno zwierząt drażnić lub płoszyć celowo przez co może stać się agresywne i niebezpieczne – karą jest ograniczenie wolności, grzywny do 1000 złotych lub kara nagany. Kto na drodze publicznej pozostawia zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.
Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem – i na marginesie, jeśli na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. Tabliczka „nie deptać trawnika” ma za sobą art. 144 Kodeksu wykroczeń.

Znęcanie się nad zwierzętami


Zwierzę, które jest ofiarą znęcania się, świadomego zadawania bólu i cierpienia, może zostać czasowo lub trwale odebrane właścicielowi na podstawie decyzji wójta lub prezydenta miasta. Zwierzę przekazuje się  schronisku dla zwierząt lub gospodarstwu rolnemu wskazanemu przez urząd, jeżeli jest to zwierzę gospodarskie, lub ogrodowi zoologicznemu lub schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych lub utrzymywane w ogrodach zoologicznych.
Trzeba pamiętać, że od takiej decyzji, przysługuje prawo wniesienia odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji. Samorządowe kolegium odwoławcze natomiast rozpoznaje odwołanie w terminie 7 dni.
Jeśli pozostawienie zwierzęcia u właściciela zagraża jego życiu lub zdrowiu, policjant, strażnik gminny lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, odbiera mu zwierzę, zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta, celem podjęcia decyzji w przedmiocie odebrania zwierzęcia. Kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia obciąża się jego dotychczasowego opiekuna. Odebrane zwierzę podlega zwrotowi, jeżeli sąd nie orzeknie przepadku zwierzęcia, a także jeżeli postępowanie karne w tej sprawie zostanie umorzone. Karą za znęcanie się nad zwierzęciem może być pozbawienie wolności od 3 do 5 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *